Jakie uprawnienia musi mieć operator dźwigu?

Choć praca operatora dźwigu kusi wysokimi zarobkami, nie jest to zajęcie dla każdego. Aby dobrze i bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki, trzeba wykazywać się szeregiem cech – między innymi brakiem lęku wysokości.

Najistotniejsze są jednak uprawnienia, które przyszły operator zdobywa po odbyciu szkolenia oraz po zdaniu państwowego egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

Wymagania niezbędne, aby zostać operatorem dźwigu

Praca operatora żurawia jest obwarowana wieloma wymogami – zarówno natury formalnej, jak i psychologicznej. Ze względu na to, że operator odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale i osób wokół, musi posiadać licencję uprawniającą do obsługi maszyny konkretnego typu. Można zdobyć ją na specjalistycznym kursie zawodowym, który kończy się państwowym egzaminem. Nie jest natomiast prawnie wymagane posiadanie konkretnego wykształcenia.

Kurs i egzamin na operatora dźwigu 

Aby pracować jako operator dźwigu, należy ukończyć szkolenie w kategorii IIŻ – UDT. Mogą przystąpić do niego osoby pełnoletnie z minimum podstawowym wykształceniem. Warto przed rozpoczęciem kursu zrobić także badania, które wykluczą występowanie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora dźwigów samojezdnych

Na szkoleniu kandydat na operatora zyskuje wiedzę niezbędną do bezpiecznego i odpowiedzialnego wykonywania pracy. Na zajęciach teoretycznych porusza się zagadnienia związane z: 

  • ogólnymi informacjami dotyczącymi dźwigów,
  • budową dźwigów,
  • dozorem technicznym,
  • bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • obowiązkami operatora dźwigu.

Szkolenie obejmuje także część praktyczną. 

Po ukończeniu szkolenia kandydat na operatora dźwigu zdaje egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zaliczeniu obu części kursant otrzymuje uprawnienia na dźwigi samochodowe, wydawane w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT. Licencja jest ważna bezterminowo.

Wróć do bloga
Katalog realizacje
Katalog z realizacjami

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanego katalogu naszych realizacji

Pracowaliśmy dla
Loga firm